Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en komt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten volgens de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, hebt u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website getoonde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van die items van derden. TheSoftware verklaart noch garandeert dat de beschrijvingen van dergelijke items juist of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikersconsumenten van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere prijzen aan via Wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u meedoen voor een kans om de promotieprijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden op de Website, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor de Wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om alle Wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen wanneer wordt vastgesteld, naar de uitsluitende en exclusieve beoordeling van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Wedstrijdregistratiegegevens die u hebt verstrekt, onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, de criteria voor Registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een systeem voor informatie-opvraging, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of enig gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, deassembleren, reverse engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet worden verleend in de overeenkomst. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van De software. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is strikt verboden. Het systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensontginning om een collectie, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, iconen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is strikt verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, SAMENWERKEN, ‘FRAMEN’ EN/OF REFERENTIEER DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand hyperlinks maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Bovendien is het ten strengste verboden om de Website te ‘framen’ en/of de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website te refereren in commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te staken, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners schadeloos te stellen tegen eventuele en alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of uitspraken, gedaan door een derde partij als gevolg van: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een Wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn ten voordele van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens hen tegen u te handhaven en af te dwingen.

DERDE PARTIJ WEBSITES

De Website kan links naar en/of u verwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief maar niet beperkt tot die welke eigendom zijn van en beheerd worden door leveranciers van derde partijen. Omdat DeSoftware geen controle heeft over dergelijke websites of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat DeSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien keurt DeSoftware geen termen en voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen goed en is het ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke termen en voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites van derden of bronnen, of voor eventuele schade en/of verliezen die hieruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website en alle opmerkingen, feedback, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de Website indient, vallen onder ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins bemoeien met de werking van de Website, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht en TheSoftware zal alle mogelijke maatregelen nemen tegen een dergelijk individu of entiteit, tot het uiterste toegestaan door de wet en rechtvaardigheid.