Villkor

Omfattning och modifiering av avtalet

Du godkänner villkoren och bestämmelserna som anges i Avtalet gällande din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och The Software gällande din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, företräden, garantier och/eller överenskommelser gällande Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet då och då enligt vårt eget gottfinnande, utan att ge specifik information till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom att fortsätta använda Webbplatsen och/eller Tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor och bestämmelser som ingår i Avtalet och är giltiga vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller förändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för individer som kan ingå rättsligt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller komma åt Webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i relevanta inköpsorderformulär kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörer, tillverkare eller distributörer av dessa produkter. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av dessa produkter är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för eventuell tvist med säljare, distributörer och slutanvändare av produkten. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon anspråk i samband med något av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Tillfälligtvis erbjuder TheSoftware promotionspriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sann och korrekt information i samband med den tillämpliga Tävlingsregistreringsblanketten och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, kan du delta och ha chansen att vinna promotionspriserna som erbjuds genom varje Tävling. För att delta i Tävlingarna som finns på webbplatsen måste du först fylla i den tillämpliga anmälningsblanketten fullständigt. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig Tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa all Tävlingsregistreringsdata där det har fastställts, enligt TheSoftwares ensamrätt och exklusiva bedömning, att: (i) du bryter mot någon del av Avtalet; och/eller (ii) Tävlingsregistreringsdatan du har lämnat är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra kraven för Registreringsdata i sin enskilda bedömning.

LICENSGIVNING

Som användare av webbplatsen har du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. TheSoftware kan avsluta denna licens när som helst av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller integreras i något informationsåtervinningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, imitera, klona, hyra, hyra ut, sälja, ändra, dekompilera, montera isär, återkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. TheSoftware förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, mjukvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens ordentliga funktion. Du får inte vidta några åtgärder som pålägger en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

UPPHOVSRETT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, samlingen, den magnetiska översättningen, digital konvertering, mjukvaran, tjänsterna och andra ärenden som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strikt förbjuden. Systematisk hämtning av materialet från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna genom automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, samling, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, mjukvara, tjänster eller andra material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen eller genom tjänsterna från TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rättighet till sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är ägandet av sina respektive ägare. Användning av något varumärke utan den tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjudet.

HYPERLÄNKAR TILL WEBBPLATSEN, SAMPRODUCERING, ‘RAM’ OCH/ELLER REFERERANDE TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware får ingen göra en hyperlänk till webbplatsen eller delar av den (inklusive men inte begränsat till logotyper, varumärken, varumärkesbyggande eller upphovsrättsskyddat material) på sin egen webbplats eller webbplatsplats av någon anledning. Vidare är det strikt förbjudet att ‘ram’ webbplatsen och/eller referera till webbplatsens adress (URL) i kommersiellt eller icke-kommersiellt media utan TheSoftwares förhandsuttryckliga skriftliga tillstånd. Du samtycker uttryckligen att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra all sådan innehåll eller aktivitet. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla skador som är kopplade till detta.

REDOGERA, TA BORT OCH ÄNDRA

Vi förbehåller oss rätten att i vårt eget gottfinnande redigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

DISCLAIMER FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. Thesoftware ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorprogram inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ERSÄTTNING

Du godkänner att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, och var och en av deras respektive medlemmar, officerare, direktörer, anställda, agenter, samarbetsmärken och/eller andra partners oskyldiga från och mot alla anspråk, kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar som helst, gjorda av tredje part på grund av eller som uppstår ur: a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling; b) ditt brott mot avtalet; och/eller c) din överträdelse av någon annans rättigheter och/eller enhet. Bestämmelserna i denna paragraf är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag, och var och en av deras respektive officerare, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att på egen vägnar hävda och verkställa dessa bestämmelser direkt mot dig.

TREDJE PART WEBBSIDOR

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive men inte begränsat till de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser erkänner och samtycker du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom, TheSoftware stöder inte och är inte ansvarig eller ansvarig för några villkor, sekretesspolicys, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

INTEGRITETSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du lämnar, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Varje försök av en individ, oavsett om de är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör ett brott mot straff- och civillag, och TheSoftware kommer aktivt driva alla tillåtna rättsmedel mot varje överträdande individ eller enhet i största möjliga utsträckning enligt lag och rättvisa.