Voorwaardes

OMVANG EN WIJZIGING VAN DIE OOREENKOMS

U stem in met die bepalings en voorwaardes uiteengesit in die Ooreenkoms met betrekking tot u gebruik van die Webwerf. Die Ooreenkoms vorm die volledige en enigste ooreenkoms tussen u en The Software met betrekking tot u gebruik van die Webwerf en vervang alle vorige of kontemporêre ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of verstaanings met betrekking to die Webwerf. Ons mag die Ooreenkoms van tyd tot tyd wysig in ons uitsluitlike oordeel, sonder spesifieke kennisgewing aan u. Die nuutste Ooreenkoms sal op die Webwerf geplaas word en u behoort die Ooreenkoms te hersien voordat u die Webwerf gebruik. Deur u voortgesette gebruik van die Webwerf en/of Dienste stem u hiermee in om te voldoen aan al die bepalings en voorwaardes vervat in die Ooreenkoms wat op daardie tyd in werking is. Daarom behoort u hierdie bladsy gereeld te kontrolleer vir opdaterings en/of veranderinge.

VEREISTES

Die Webwerf en Dienste is slegs beskikbaar vir individue wat wettig bindende kontrakte kan aangaan volgens die toepaslike reg. Die Webwerf en Dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. As jy onder die ouderdom van agtien (18) is, het jy nie toestemming om die Webwerf en/of Dienste te gebruik nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Vendor Dienste

Deur die toepaslike aankoopvorms te voltooi, kan jy sekere produkte en/of dienste van die webwerf verkry of probeer verkry. Die produkte en/of dienste wat op die webwerf vertoon word, mag beskrywings bevat wat direk deur die vervaardigers of verspreiders van sulke items verskaf word. TheSoftware maak nie staat op of waarborg dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware geensins verantwoordelik of aanspreeklik is vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die webwerf te verkry nie, of vir enige geskil met die verkoper, verspreider en eindgebruikersverbruikers van die produk. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware nie aanspreeklik is teenoor jou of enige derde party vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die webwerf aangebied word nie.

KONTESTE

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promotiewe pryse en ander toekennings aan deur middel van KONTESTE. Deur ware en akkurate inligting te verskaf in verband met die toepaslike KONTESTE-registrasievorm, en om in te stem met die Amptelike KONTESTE-reëls wat van toepassing is op elke KONTESTE, kan jy ‘n kans maak om die bevorderingspryse wat deur elke KONTESTE aangebied word, te wen. Om deel te neem aan die KONTESTE wat op die webwerf vertoon word, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem in om ware, akkurate, huidige en volledige KONTESTE-registrasiedata te voorsien. TheSoftware het die reg om enige KONTESTE-registrasiedata te verwerp waar bepaal word, in die enkele en eksklusiewe diskresie van TheSoftware, dat: (i) jy in oortreding van enige gedeelte van die Ooreenkoms is; en/of (ii) die KONTESTE-registrasiedata wat jy voorsien het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware kan te alle tye die Registrasiedata-kriteria verander, na sy uitsluitlike diskresie.

LISENSIE TOEKENNING

As ‘n gebruiker van die webwerf, word jou ‘n nie-uitsluitende, nie-oordraagbare, herroepbare en beperkte lisensie verleen om toegang tot en gebruik van die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal in ooreenstemming met die ooreenkoms te verkry. Die Sagteware kan hierdie lisensie enige tyd enige om rede beëindig. Jy mag die webwerf en inhoud op een rekenaar vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die Webwerf, Inhoud, en/of Diens mag in enige vorm gereproduseer of geïnkorporeer word in enige inligtingsophalingstelsel, elektronies of meganies. Jy mag die Webwerf, Inhoud, en/of Diens of enige gedeelte daarvan nie gebruik, kopieer, naboots, kloon, huur, verhuur, verkoop, wysig, dekompilleer, ontassembeer, reverse ontwikkel of oordra nie. Die Sagteware behou enige regte wat nie uitdruklik in die Ooreenkoms toegeken word nie. Jy mag geen toestel, sagteware of roetine gebruik om te interfer of te probeer omtrent die behoorlike werking van die webwerf nie. Jy mag geen aksie onderneem wat ‘n onredelike of buitensporig groot las op TheSoftware se infrastruktuur plaas nie. Jou reg om die webwerf, inhoud, en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

BESITTINGREGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander sake wat verband hou met die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste, word beskerm deur toepaslike auteursregte, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitende, maar nie beperk tot, inteletuele eiendomsregte nie). Die kopieer, herverdeling, publikasie of verkoop deur jou van enige deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste is streng verbode. Sistematiese oproep van materiaal van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur outomatiese middels of enige ander vorm van skandering of data-onttrekking om te skep of same te stel, direk of indirek, ‘n versameling, samestelling, databasis of gids sonder skriftelike toestemming van TheSoftware word verbied. Jy verkry geen eiendomsregte tot enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiale wat op die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste besigtig word nie. Die plasing van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en deur die dienste, deur TheSoftware, maak nie ‘n afstand van enige reg in of tot sulke inligting en/of materiale uit nie. TheSoftware-naam en logo, en alle verbandhoudende grafiese voorstellings, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur die dienste voorkom is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike geskrewe toestemming is streng verbode.

DIE SKAKELS NA DIE WEBWERF, KO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF VERWYSING NA DIE WEBWERF IS VERBODEN

Tensy uitdruklik toegelaat deur TheSoftware, mag niemand die Webwerf, of gedeeltes daarvan (insluitend, maar nie beperk tot, logotipes, handelsmerke, branding of kopieregsmateriaal), na hul webwerf of webtuiste skakel om enige rede nie. Verder is dit streng verbode om die Webwerf te “frame” en/of die Uniform Resource Locator (“URL”) van die Webwerf in enige kommersiële of nie-kommersiële media te verwys sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van TheSoftware. Jy stem uitdruklik daarmee in om met die Webwerf saam te werk om sodanige inhoud of aktiwiteit te verwyder of te staak. Jy erken hiermee dat jy aanspreeklik sal wees vir enige skade wat daarmee saamhang.

EDITING, DELETING AND MODIFICATION

Ons behou die reg voor om na ons eie goeddunke enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te wysig en/of te verwyder.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Besoeke laai inligting van die webwerf af op eie risiko. Die sagteware bied geen waarborg dat sulke aflaaie vry is van korrupte rekenaarkodes, insluitend, maar nie beperk tot, virusse en wurms.

SKADELOOSSTELLING

U stem daarmee in om TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en gelieerdes, en elk van hul onderskeie lede, beamptes, direkteure, werknemers, agente, ko-bouers en/of ander vennote, skadeloos te stel teen enige en alle eise, uitgawes (insluitende redelike prokureursfooie), skadevergoeding, regsgedinge, kostes, aansprake en/of vonnisse wat ookal, ingestel deur enige derde party as gevolg van of voortvloeiend uit: (a) u gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of deelname aan enige kompetisie; (b) u oortreding van die ooreenkoms; en/of (c) u skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is tot voordeel van die TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en/of gelieerdes, en elk van hul onderskeie beamptes, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiant, verskaffers en/of prokureurs. Elk van hierdie individue en entiteite het die reg om hierdie bepalings direk teen u namens homself af te dwing en te handhaaf.

DERDEPARTEI WEBWERWE

Die Webwerf mag skakels na en/of jou verwys na ander internetwebwerwe en/of hulpbronne, insluitend, maar nie beperk tot, diegene wat deur Derdeparteiverskaffers besit en bedryf word. Omdat DieSagteware geen beheer het oor sulke derdeparteiwebwerwe en/of hulpbronne nie, erken en aanvaar jy hiermee dat DieSagteware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derdeparteiwebwerwe en/of hulpbronne nie. Verder onderskryf DieSagteware nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige terme en voorwaardes, privaatheidsbeleide, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiaal op sulke derdeparteiwebwerwe of -hulpbronne nie, of vir enige skade en/of verlies wat daaruit voortspruit nie.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Gebruik van die webwerf, en alle kommentaar, terugvoer, inligting, Registrasiedata en/of materiale wat jy deur of in verband met die webwerf indien, onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting rakende jou gebruik van die webwerf, en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat deur jou voorsien word, gebruik te maak in ooreenstemming met die bepalings van ons Privaatheidsbeleid. Om ons Privaatheidsbeleid te besigtig, klik asseblief hier.

Enige poging deur enige individu, of hulle nou ‘n TheSoftware klant is of nie, om die werking van die Webwerf te beskadig, te vernietig, te probeer beïnvloed, te vermink en/of andersins te versteur, is ‘n strafbare en burgerlike oortreding en TheSoftware sal enige en alle regsmiddels in hierdie verband naspeur teenoor enige oortredende individu of entiteit tot die volste mate wat deur die wet en billikheid toelaatbaar is.