Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyną i wyłączną umowę między Tobą a The Software w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę okresowo według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, i powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego regularnie powinieneś sprawdzać tę stronę w celu uzyskania aktualizacji lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli masz poniżej osiemnastego (18) roku życia, nie posiadasz zgody na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUGI

Usługi dostawców

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupowych, można uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi z Witryny. Produkty i/lub usługi oferowane na Witrynie mogą zawierać opisy udostępniane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów osób trzecich. Oprogramowanie nie przedstawia żadnych gwarancji, że opisy tych pozycji są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność uzyskania produktów i/lub usług z Witryny ani za jakiekolwiek spory związane z sprzedawcą, dystrybutorem i konsumentami końcowymi produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osoby trzeciej związane z jakimikolwiek oferowanymi na Witrynie produktami i/lub usługami.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia poprzez Konkursy. Poprzez udostępnienie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym Konkursu oraz wyrażenie zgody na Oficjalne Zasady Konkursowe dotyczące każdego Konkursu, masz możliwość wzięcia udziału w celu zdobycia promocyjnych nagród oferowanych przez każdy Konkurs. Aby wziąć udział w Konkursach na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się udostępnić prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane Rejestracyjne Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić każde Dane Rejestracyjne Konkursu, w przypadku stwierdzenia, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) naruszasz jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) Dane Rejestracyjne Konkursu, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, zdublowane lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w dowolnym czasie, według własnego uznania, zmienić kryteria Danej Rejestracyjnej.

ZGODA NA LICENCJĘ

Jako użytkownik Strony otrzymujesz niewyłączną, niemożliwą do przeniesienia, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony internetowej, Treści i związanych z nimi materiałów zgodnie z umową. TheSoftware może w każdej chwili zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze Strony internetowej i Treści na jednym komputerze wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Żaden fragment Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie ani włączony do jakiejkolwiek elektronicznej lub mechanicznej bazy danych. Nie masz prawa do korzystania, kopiowania, emulowania, klonowania, wynajmowania, dzierżawy, sprzedaży, modyfikowania, dekompilowania, rozbiórki, odwrócenia inżynierii ani przenoszenia Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. TheSoftware zastrzega sobie wszelkie prawa nie wyraźnie przyznane w ramach umowy. Nie wolno Ci używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny w celu zakłócania lub próby zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Nie wolno Ci podejmować żadnych działań, które naruszają lub powodują nadmierny obciążenie infrastruktury TheSoftware. Twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Treści, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Treściami, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności (w tym prawa własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikowanie lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest ściśle zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą metod automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy odszukiwania lub wyodrębniania danych w celu utworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów przeglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług. Umieszczenie informacji lub materiału na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, a także wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe występujące na Witrynie lub za pośrednictwem Usług należą do ich odpowiednich właścicieli. Zabrania się korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego bez wyraźnej pisemnej zgody właściwego właściciela.

HYPERLINKOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANDOWANIE, “Framing” I/LUB ODNIESIENIE DO STRONY INTERNETOWEJ JEST ZABRONIONE

Jeśli nie uzyskasz wyraźnej zgody od TheSoftware, nikt nie może utworzyć hiperłącza do Strony internetowej lub jej części (w tym m.in. logotypów, znaków towarowych, oznaczeń marki lub chronionego materiału) na swojej stronie internetowej lub jakimkolwiek innym miejscu w sieci. Ponadto, “framing” Strony internetowej i/lub odwoływanie się do jednolocznego identyfikatora zasobu (”URL”) Strony w jakimkolwiek komercyjnym lub niekomercyjnym medium bez uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować z TheSoftware w celu usunięcia lub zaprzestania takiej treści lub działalności, jeśli jest to konieczne. Niniejszym uznajesz, że poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na Stronie.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z POBRANIA PLIKÓW

Goście pobierają informacje ze Strony na własne ryzyko. Oprogramowanie nie udziela żadnej gwarancji, że takie pobranie jest wolne od zniszczonych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

OBRONA

Zgadzasz się na obronę i zrzeczenie się odpowiedzialności przez TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i powiązanych spółek, a także każdego z nich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współtwórców i/lub innych partnerów, niezależnie od jakiejkolwiek roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych honorariów adwokackich), szkód, procesów sądowych, kosztów, żądań i/lub wyroków, które są zgłaszane przez osoby trzecie z powodu lub wynikających z: (a) Twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub uczestnictwa w jakimkolwiek konkursie; (b) Twojej łamania Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia jakichkolwiek praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego ustępu są dla korzyści TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub powiązanych spółek, a także każdego z nich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każde z tych osób i podmiotów będzie miało prawo bezpośrednio dochodzić i egzekwować te postanowienia w swoim imieniu.

STRONY TRZECIE

Serwis internetowy może udostępniać linki do innych stron internetowych i/lub odsyłać Cię do innych zasobów internetowych, w tym między innymi do stron należących i zarządzanych przez strony trzecie. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym uznałeś(-aś) i wyraził(-aś) zgodę, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera, i nie jest odpowiedzialny(-a) ani nie ponosi odpowiedzialności za, żadne warunki i postanowienia, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały znajdujące się na lub dostępne z takich stron trzecich, ani za żadne szkody ani straty wynikające stamtąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących Twojego korzystania z Witryny, a także wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie informacji identyfikujących, zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, proszę kliknij tutaj.

Jakiekolwiek próby, podejmowane przez jednostkę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, w celu uszkodzenia, zniszczenia, manipulowania, dewastacji lub zakłócenia funkcjonowania Strony internetowej są naruszeniem prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware podejmie wszelkie dostępne środki prawne i w zakresie roszczeń wobec każdej osoby lub podmiotu dopuszczającego się takiego naruszenia w największym możliwym zakresie, zgodnie z prawem i zasadami sprawiedliwości.