Όροι

ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία ανάμεσά σας και το Λογισμικό σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, εκπροσωπήσεις, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιούμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό με δική μας ευχέρεια, χωρίς ειδική ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να ελέγχετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με τη συνεχή σας χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμα μόνο για άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή στις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών τέτοιων προϊόντων. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές τέτοιων αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή υποχρεωμένο με κανέναν τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του πωλητή, του διανομέα και των τελικών καταναλωτών του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν θα είναι υπεύθυνο έναντι σας ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες προϊόντα και/ή υπηρεσίες στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, η TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες ανταμοιβές μέσω των Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σχετική φόρμα εγγραφής στον Διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετέχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την κατάλληλη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις δεδομένα εγγραφής στον Διαγωνισμό. Η TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε δεδομένα εγγραφής στον Διαγωνισμό κρίνοντας, κατά την αποκλειστική και ευκταία ευχέρεια της TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας · και/ή (ii) τα δεδομένα εγγραφής για τον Διαγωνισμό που παρείχατε είναι ατελή, απάτητα, διπλά ή αλλιώς απαράδεκτα. Η TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια για τα δεδομένα εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική δική της ευχέρεια.

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σου παρέχεται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και των σχετικών υλικών σύμφωνα με την Συμφωνία. Το Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείς να χρησιμοποιείς τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σου μη εμπορική χρήση. Κανένα μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμάτων και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις, αντιγράψεις, μιμηθείς, κλωνοποιήσεις, να νοικιάσεις, μισθώσεις, πουλήσεις, τροποποιήσεις, αποσυναρμολογήσεις, ανασύνθεσης, αντίστροφη μηχανική ή μεταφορά του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμάτων και/ή των Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το Λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν έχουν χορηγηθεί ρητώς στη Συμφωνία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβληθείς ή να προσπαθήσεις να παρεμβληθείς με την σωστή λειτουργία του Ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να αναλάβεις οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή αναλογικά μεγάλο φορτίο στην υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σου να χρησιμοποιήσεις τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τα Διαγωνίσματα και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο περιεχόμενο, οργάνωση, γραφικά, σχεδίαση, σύνθεση, μετάφραση σε μαγνητική μορφή, ψηφιοποίηση, λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα πνευματικά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, η αναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή συνένωση, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, συνενοχής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από την TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε τα δικαιώματα κυριότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλήθηκαν στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών, από την TheSoftware δεν αποτελεί την απαλλαγή από κάθε δικαίωμα σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικό. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware, καθώς και όλα τα συνδεόμενα γραφικά, σύμβολα και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την εφαρμογή της γραπτής συναίνεσης του αντίστοιχου ιδιοκτήτη απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, “ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ” ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την TheSoftware, απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να κάνει υπερσύνδεση προς τον Ιστοχώρο ή μέρος αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάνσεων, σήματος κατατεθέντος ή προστατευόμενου υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας), για οποιονδήποτε λόγο, στον δικό του ιστότοπο ή χώρο στον Ιστό. Επιπλέον, η “πλαισίωση” του Ιστοχώρου και/ή η αναφορά της Ομοιότυπης Διεύθυνσης Πόρου (“URL”) του Ιστοχώρου σε οποιαδήποτε εμπορική ή μη εμπορική μέσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της TheSoftware απαγορεύονται αυστηρά. Συμφωνείτε ειδικότερα να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή την διακοπή, όπως αναφέρεται, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε εδώ ότι ευθύνεστε για οποιεσδήποτε ζημίες σχετιζόμενες με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ αποκλειστική ευχαρίστησή μας, να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες λαμβάνουν πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι λήψεις αυτές είναι απαλλαγμένες από καταστροφικούς υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα, ιών και τροϊανών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατάτε ανέπαφη την TheSoftware, κάθε μητρική, θυγατρική και συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, καθώς και κάθε μέλος, αξιωματούχο, διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορα, συνεργάτη ή/και άλλο συνεργάτη, από κάθε απαίτηση και λοιπούς ισχυρισμούς, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών εξόδων δικηγόρων), ζημιές, αγωγές, κόστη, απαιτήσεις και/ή καταδίκες οποιουδήποτε τρίτου μέρους λόγω ή προκύπτοντος από: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή της συμμετοχής σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό, (β) την παραβίαση σας της Συμφωνίας και/ή (γ) την παραβίαση σας των δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή νομικού προσώπου. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου είναι προς όφελος της TheSoftware, των μητρικών, θυγατρικών και/ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθώς και κάθε μέλους, αξιωματούχου, διευθυντή, υπαλλήλου, πράκτορα, μετόχου, αδειοδότη, προμηθευτή και/ή δικηγόρου αυτών. Κάθε άτομο και νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί και να επιβάλλει αυτές τις διατάξεις απευθείας έναντι σας εξ ονόματός του.

Ιστότοποι τρίτων

Ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους και/ή να σας παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους και/ή πόρους του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα, εκείνων που ανήκουν και λειτουργούν από Παρόχους Τρίτων. Επειδή ο TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί των ιστότοπων τρίτων και/ή των πόρων αυτών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε εδώ ότι ο TheSoftware δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των ιστότοπων τρίτων και/ή των πόρων αυτών. Επιπλέον, ο TheSoftware δεν εγκρίνει και δεν είναι υπεύθυνος για τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές απορρήτου, το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και/ή άλλα υλικά που υπάρχουν σε ή είναι διαθέσιμα από τους ιστότοπους τρίτων αυτούς, ή για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση του ιστότοπου, και όλα τα σχόλια, ανατροφοδότηση, πληροφορίες, Δεδομένα Εγγραφής και / ή υλικά που υποβάλλετε μέσω ή σε συνεργασία με τον Ιστότοπο, υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, κάντε κλικ Εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιοδήποτε άτομο, είτε είναι πελάτης του TheSoftware είτε όχι, να προξενήσει ζημιά, καταστροφή, παρέμβαση, καταστροφή και / ή εμποδίσει τη λειτουργία του ιστότοπου, αποτελεί παράβαση του ποινικού και αστικού δικαίου και ο TheSoftware θα επιδιώξει με αποφασιστικότητα οποιαδήποτε μέτρα για το σκοπό αυτό έναντι οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας που παραβιάζει το νόμο και την ισότητα.