Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Dohode týkajúcej sa vašej používania webovej stránky. Dohoda predstavuje celú a jedinú dohodu medzi vami a softvérom týkajúcou sa vášho používania webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyjadrenia, záruky a/alebo porozumenie súvisiace s webovou stránkou. Môžeme meniť Dohodu čas od času podľa vlastného uváženia bez konkrétneho upozornenia vy. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na webovej stránke a mali by ste si pred použitím webovej stránky prečítať Dohodu. Pokračovaním vo vašom používaní webovej stránky a/alebo služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v Dohode, ktoré sú účinné v tom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné iba pre jednotlivcov, ktorí môžu uzavrieť záväzné zmluvy podľa príslušných zákonov. Webová stránka a služby nie sú určené pre použitie osôb mladších osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemáte oprávnenie používať a/alebo pristupovať k webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby pre predajcov

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité výrobky a/alebo služby zo stránky. Výrobky a/alebo služby ponúkané na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tejto tretiej strany. TheSoftware nepreukazuje ani nezaručuje, že popisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný ani zodpovedný žiadnym spôsobom za vašu neschopnosť získať výrobky a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor so predajcom, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi produktu. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nezodpovedá vám ani tretej strane za akékoľvek tvrdenie súvisiace s akýmikoľvek výrobkami a/alebo službami ponúkanými na stránke.

SÚŤAŽE

TheSoftware občasne organizuje súťaže, v ktorých sú k dispozícii rôzne promócie a ceny. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom s oficiálnymi pravidlami súvisiacimi s každou súťažou máte možnosť získať šancu na získanie promócií ponúkaných prostredníctvom každej súťaže. Ak sa chcete zapojiť do súťaží na webovej stránke, musíte najprv plne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii do súťaže. TheSoftware si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii do súťaže, ak sa zistí, že: (i) ste porušili akýkoľvek časť zmluvy; a / alebo (ii) údaje o registrácii do súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, zavádzajúce, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť kritériá údajov o registrácii, podľa svojho uváženia.

LICENČNÁ ZMLUVA

Ako užívateľ Webovej stránky dostávate neexkluzívnu, neprenosnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu pre prístup a používanie Webovej stránky, Obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. Softvér môže kedykoľvek ukončiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Webovú stránku a Obsah môžete používať na jednom počítači pre vaše vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiadna časť Webovej stránky, Obsahu, súťaží a/alebo Služieb nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme alebo začlenená do akéhokoľvek systému na vyhľadávanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nemožno používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, upravovať, dekompilovať, rozobrať, inžinierovať, alebo prenášať Webovú stránku, Obsah, súťaže a/alebo Služby alebo akúkoľvek ich časť. Softvér si vyhradzuje akékoľvek práva, ktoré nie sú výslovne udeľované v Zmluve. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na rušenie alebo pokus o rušenie správneho fungovania Webovej stránky. Nesmiete podnikať žiadne kroky, ktoré by spôsobili nepomerne veľké zaťaženie pre infraštruktúru Softvéru. Vaše právo používať Webovú stránku, Obsah, súťaže a/alebo Služby nie je prenosné.

AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, software, služby a iné veci súvisiace so Stránkou, Obsahom, Súťažami a Službami sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych (vrátane duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predaj ľubovoľnej časti Stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálu zo Stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb prostredníctvom automatizovaných prostriedkov alebo iného scrapovania alebo extrakcie údajov za účelom vytvorenia alebo kompilácie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, software, službám alebo iným materiálom zobrazeným na alebo cez Stránku, Obsah, Súťaže a/alebo Služby. Zverejnenie informácií alebo materiálov na Stránke alebo cez Služby od spoločnosti TheSoftware nezakladá právny odkaz na akékoľvek právo na tieto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetka s ním súvisiaca grafika, ikony a názvy služieb sú ochrannými známkami spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazené na Stránke alebo cez Služby sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Použitie akýchkoľvek ochranných známok bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLU-ZNAMKOVAŤ, “FRAMOVAŤ” A/LEBO UVEDEŤ ODKAZ NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak nebolo výslovne povolené spoločnosťou TheSoftware, nikto nesmie vytvoriť hyperlink na Webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na logá, ochranné známky, spôsobznámkovanie alebo majetok chránený autorskými právami) na ich webovú stránku alebo webovú lokalitu z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je prísne zakázané ”framovať” Webovú stránku a/alebo uveďte Uniform Resource Locator (”URL”) Webovej stránky v komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia od TheSoftware. Vy výslovne súhlasíte, že budete spolupracovať s Webovou stránkou na odstránenie alebo zastavenie, podľa príslušnosti, akéhokoľvek takéhoto obsahu alebo aktivity. Týmto uznávate, že budete zodpovedný za všetky s tým súvisiace škody.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia upravovať a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

IDENTIFIKÁCIA ZA POŠKODENIE SPOĽAHLIVÝMI SÚBORAMI

Návštevníci sťahujú informácie zo stránky na vlastné nebezpečenstvo. TheSoftware nedáva žiadnu záruku, že tieto súbory sú bez poškodenia počítačovými kódmi, vrátane, ale nie výlučne, vírusov a červov.

INDOMPENZÁCIA

Súhlasíte s tým, že Indompenzujete a chránite TheSoftvér, každého z ich rodičov, pobočiek a pripojených spoločností a každého z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, značkových partnerov a/alebo iných partnerov pred akýmikoľvek nárokmi, výdavkami (vrátane primeraných poplatkov právnikovi), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a/alebo rozsudkami, ktorékoľvek tretia strana vznesie v dôsledku vášho používania webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; vášho porušenia tejto dohody a/alebo vášho porušenia práv iného jednotlivca a/alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre TheSoftware, každého z ich rodičov, pobočiek a/alebo pripojených spoločností a každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právnikov priaznivé. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo tieto ustanovenia priamo uplatniť a vymáhať voči vám vlastným menom.

TRETIE STRANY WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky môžu poskytovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo vás odkázať na ne vrátane, ale neobmedzené na, tie, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími stranami. Keďže spoločnosť TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi tretích strán, týmto sa výslovne uznáva a súhlasíte, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov tretích strán. Okrem toho, spoločnosť TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedná ani za žiadne podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, výrobky a/alebo iné materiály na takýchto webových stránkach alebo zdrojoch tretích strán, ani za žiadne škody a/alebo straty vzniknuté z toho.

ZÁSOBA O SÚKROMÍ/INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré prostredníctvom webovej stránky predkladáte alebo spojíte s ňou, podliehajú našej zásade súkromia. Zadržiavame si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a ďalšie všetky osobne identifikovateľné údaje, ktoré ste nám poskytli, v súlade s podmienkami našej zásady súkromia. Pre zobrazenie našej zásady súkromia kliknite prosím sem.

Akýkoľvek pokus jednotlivca, či už ide o zákazníka spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a/alebo inak rušiť prevádzku webovej stránky, je porušením trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude dôsledne presadzovať všetky dostupné právne opatrenia voči každému páchateľovi alebo subjektu v tomto smere až do najväčšej miery povolenej zákonom a spravodlivosťou.