Terma

SKOP DAN PENGGUBALAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan perjanjian tunggal dan muktamad antara anda dan Perisian berkenaan penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan dan/atau persefahaman terdahulu atau serentak berkenaan Laman Web. Kami berhak mengubahsuai Perjanjian dari masa ke masa atas budi bicara kami sendiri, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda perlu mengkaji semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada masa tersebut. Oleh itu, anda perlu memeriksa halaman ini secara berkala untuk mendapatkan kemas kini dan/atau perubahan.

SYARAT-SYARAT

Laman Web dan Perkhidmatan ini hanya tersedia kepada individu yang boleh masuk dalam kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendornya

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh atau mencuba untuk memperoleh sesetengah produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web ini. Produk dan/atau perkhidmatan yang terdapat di Laman Web ini mungkin mengandungi penerangan yang disediakan secara terus oleh pembekal pihak ketiga pengeluar atau pengedar bagi barangan tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan tentang barangan tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan dengan apa-apa cara sekalipun untuk ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web ini atau untuk sebarang pertikaian dengan penjual produk, pengedar, dan pengguna akhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web ini.

PERTANDINGAN

Dari masa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungkait dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkaitan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda berpeluang untuk memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang ditampilkan di Laman Web, anda harus lengkapkan sepenuhnya borang pendaftaran yang berkaitan. Anda bersetuju untuk menyediakan data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa, dan lengkap. TheSoftware berhak menolak mana-mana data Pendaftaran Pertandingan di mana ia ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) data Pendaftaran Pertandingan yang anda sediakan tidak lengkap, palsu, salinan ataupun tidak boleh diterima. TheSoftware boleh menukar kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, berdasarkan budi bicaranya yang mutlak.

LESEN BENIH

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen tidak eksklusif, tidak boleh dipindahmilik, yang boleh ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan laman web, kandungan, dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Sistem Perisian boleh menamatkan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa pun. Anda boleh menggunakan laman web dan kandungan atas satu komputer untuk kegunaan peribadi, bukan perdagangan. Tiada bahagian daripada laman web, kandungan, pertandingan, dan/atau perkhidmatan boleh diperbanyak dalam apa-apa bentuk atau disertakan dalam mana-mana sistem perolehan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menggadaikan, menjual, mengubah suai, mendekod, membongkar, menterjemah semula atau memindahkan laman web, kandungan, pertandingan, dan/atau perkhidmatan atau sebahagian daripadanya. Sistem Perisian mengekalkan segala hak yang tidak secara nyata diberikan dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian, atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu fungsi yang betul laman web. Anda tidak boleh mengambil tindakan yang menimbulkan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang terhadap infrastruktur Sistem Perisian. Hak anda untuk menggunakan laman web, kandungan, pertandingan, dan/atau perkhidmatan tidak boleh dipindahmilik.

HAKCIPTA MILIK

Kandungan, organisasi, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnitik, konversi digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan ini dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan, dan hak milik yang lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak milik intelektual) yang berkenaan. Menyalin, mengedarkan semula, menerbitkan atau menjual sebarang bahagian Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini adalah dilarang keras. Pemulihan sistematik bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini secara automatik atau sebarang bentuk skrapan atau pengekstrakan data untuk mencipta atau mengumpul, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik kepada mana-mana kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh dan melalui Perkhidmatan ini, oleh TheSoftware tidak merupakan pernyataan tentang mengabaikan sebarang hak tentang maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon, dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang muncul di Laman Web atau oleh dan melalui Perkhidmatan ini adalah hak milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

PENGHUBUNG KE LAMAN WEB, PERKONGSIAN JENAMA, ‘MEMBINGKAI’ DAN/ATAU MERUJUK LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan kebenaran secara nyata daripada TheSoftware, tiada sesiapa dibenarkan untuk menghubungkan Laman Web, atau bahagian-bahagian daripadanya (termasuk tetapi tidak terhad pada logotip, tanda dagangan, jenama atau bahan berhak cipta), ke laman web atau ruangan web mereka atas apa jua sebab. Selanjutnya, ‘membingkai’ Laman Web dan/atau merujuk kepada Pembolehubah Sumber Rujukan (‘URL’) Laman Web dalam apa jua media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada TheSoftware adalah dilarang dengan tegas. Anda khususnya bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk menghapuskan atau menghentikan, seperti yang berkaitan, sebarang kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PEMADAMAN DAN PENYELESAIAN

Kami berhak dengan mutlak untuk mengedit dan/atau memadam sebarang dokumen, maklumat atau kandungan lain yang muncul di Laman Web.

PENAFIAN UNTUK KEROSAKAN AKIBAT MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web itu dengan risiko sendiri. Perisian tidak memberikan jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacingan.

INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mempertanggungjawabkan dan memelihara TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan anak syarikat mereka dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi penjenamaan bersama dan/atau rakan kongsi lain yang berasingan, berdosa daripada dan menentang sebarang tuntutan dan kos, rayuan, kerosakan, saman, kos, permintaan dan/atau penghakiman apa jua yang dibuat oleh pihak ketiga disebabkan oleh atau timbul daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan anda dalam sebarang Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti yang lain. Peruntukan-peruntukan dalam perenggan ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan/atau anak syarikat mereka, dan setiap ahli, pengarah, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal dan/atau peguam mereka yang berasingan. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk menegaskan dan menguatkuasakan peruntukan-peruntukan ini secara langsung terhadap anda atas nama masing-masing.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web Internet lain dan/atau mengarahkan anda kepada sumber luar termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan/atau sumber luar tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber luar tersebut. Selanjutnya, TheSoftware tidak menyokong, dan tidak bertanggungjawab atau boleh dipertanggungjawabkan atas, sebarang terma dan syarat, polisi privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain yang terdapat atau diperolehi daripada laman web pihak ketiga atau sumber luar tersebut, atau apa-apa kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

DASAR PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web, tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Kami berhak menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan apa-apa maklumat peribadi yang diberikan oleh anda, selaras dengan terma Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengubahsuai, menganiaya dan/atau mengganggu operasi Laman Web adalah satu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan berpantang menuntut apa-apa sumber penyelesaian di dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya selaras dengan kuasa undang-undang dan keadilan.