Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en maakt alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, representaties, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website ongeldig. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst, en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met naleving van alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder toepasselijk recht. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden van dergelijke items. TheSoftware staat er niet voor in dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige aanspraak in verband met een van de producten en/of diensten die op de website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via wedstrijden aan. Door correcte en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële regels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u meedoen om kans te maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor de wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om de registratiegegevens voor een wedstrijd af te wijzen wanneer wordt bepaald, naar het uitsluitende oordeel van TheSoftware, dat: (i) u inbreuk maakt op een deel van de overeenkomst; en/of (ii) de registratiegegevens voor de wedstrijd die u verstrekt, onvolledig, frauduleus, dubbel of anderszins onacceptabel zijn. TheSoftware kan de criteria voor registratiegegevens op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in welk informatieretrievalsysteem dan ook, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, herdistributie, publicatie of verkoop door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of een andere vorm van schrapen of gegevensextractie om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te maken zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via en via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website verschijnen of via de Diensten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF HET REFEREREN AAN DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink naar de Website maken, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypen, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ‘framen’ van de Website en/of het verwijzen naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle hiermee verband houdende schade.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde bedrijven, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen direct tegen u af te dwingen en uit te oefenen namens henzelf.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien keurt TheSoftware geen van de voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar vanaf dergelijke websites of bronnen van derden goed, en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, is onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de Website te beschadigen, vernietigen, knoeien, vernielen en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht en TheSoftware zal met volle overtuiging alle mogelijke remedies in deze zaak nastreven tegen elk individu of entiteit die schuldig is, voor zover toegestaan ​​door de wet en de billijkheid.