Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng Trang web. Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ và chỉ là thỏa thuận duy nhất giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và/hoặc thỏa thuận hiện tại hoặc đồng thời liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể chỉnh sửa Thỏa thuận này từ thời gian này đến thời gian khác theo quyết định của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web và bạn nên xem xét lại Thỏa thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được ghi trong Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó. Do đó, bạn nên kiểm tra thường xuyên trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho những cá nhân có thể tham gia vào các hợp đồng có hiệu lực theo luật pháp áp dụng. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi những cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Qua việc hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được trình bày trên trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối của bên cung cấp bên thứ ba cho các mặt hàng đó. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả của các mặt hàng đó chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm bất cứ một cách nào về khả năng của bạn để nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc về bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến bất kỳ một trong số các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware tổ chức cuộc thi để trao giải thưởng và những phần thưởng khác. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn trong phiếu đăng ký cuộc thi tương ứng và đồng ý tuân thủ các quy định chính thức của cuộc thi tương ứng, bạn có thể có cơ hội giành những phần thưởng trong mỗi cuộc thi. Để tham gia vào cuộc thi trên trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ phiếu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp thông tin đăng ký cuộc thi (Contest Registration Data) chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Contest Registration Data nào nếu, theo quyền độc quyền của TheSoftware, được xác định rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; hoặc (ii) Contest Registration Data mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không được chấp nhận. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí đăng ký dữ liệu bất cứ lúc nào theo quyền độc quyền của mình.

CHO PHÉP CẤP GIẤY PHÉP

Là một người dùng của Trang web, bạn được cấp một giấy phép phi độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo Thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Không phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được nhập vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, nhân bản, cho thuê, cho thuê lại, bán, sửa đổi, phân tích, thu hồi mã nguồn hoặc chuyển giao Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm giữ lại mọi quyền không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây tải trọng không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể được chuyển nhượng.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, sự biên soạn, dịch thuật từ điện, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Việc thu thập tập trung vật liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hóa hoặc bất kỳ hình thức khác của việc lấy trích hoặc trích xuất dữ liệu nhằm tạo hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, bộ chứa dữ liệu hoặc thư mục mà không được sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là không được phép. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác được xem trên hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ bởi TheSoftware không tạo thành việc từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và/hoặc tài liệu đó. Tên và logo TheSoftware, cùng với tất cả các đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

KẾT NỐI WEBSITE, BỀ MẶT ĐỒNG HÀNH, “GẮN KHUNG” VÀ/ HOẶC THAM CHIẾU ĐẾN WEBSITE BỊ CẤM

Trừ khi TheSoftware cho phép rõ ràng, không ai có thể tạo liên kết với Website, hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logo, thương hiệu, sự gắn kết hoặc tài liệu bị bản quyền) trên trang web hoặc nơi web của họ cho bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, “gắn khung” Website và/ hoặc tham chiếu Uniform Resource Locator (URL) của Website trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản, rõ ràng từ TheSoftware là cấm nghiêm khắc. Bạn đồng ý cụ thể cung cấp sự hợp tác với Website để loại bỏ hoặc dừng, tùy theo trường hợp, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn tại đây xác nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến điều này.

SỬA CHỈNH, XÓA BỎ VÀ CHỈNH SỬA

Chúng tôi giữ quyền tuyên bố độc quyền của chúng tôi để sửa chữa và/hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác nào xuất hiện trên Trang web.

MIỄN TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ TỔN THƯƠNG DO TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ Trang web này trong tình trạng tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng các tệp tải xuống là miễn phí khỏi mã máy tính gây hỏng, bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp của virus và sâu máy tính.

BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, mỗi người trong số các công ty mẹ, chi nhánh và liên kết của họ, và mỗi thành viên, sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý, cộng tác viên hoặc các đối tác khác, thoát khỏi và không bị tổn thất bởi bất kỳ khiếu nại và yêu cầu nào của bên thứ ba, bao gồm các chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), thiệt hại, vụ kiện, chi phí, yêu cầu và/hoặc phán quyết bất kỳ điều gì, phát sinh do (a) việc sử dụng Trang web, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia bất kỳ Cuộc thi nào của bạn; (b) vi phạm của bạn đối với Hiệp định; và/hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của cá nhân và/hoặc tổ chức khác. Các quy định của đoạn văn này được thiết kế để bảo vệ lợi ích của TheSoftware, mỗi trong số công ty mẹ, chi nhánh và/hoặc liên kết của họ, và mỗi trong số các sĩ quan, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, người cấp phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và tổ chức này đều có quyền yêu cầu và thực thi các quy định này trực tiếp đối với bạn theo danh nghĩa của riêng mình.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết tới và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên Internet khác, bao gồm nhưng không giới hạn các trang web thuộc sở hữu và hoạt động bởi Các nhà cung cấp bên thứ ba. Bởi vì TheSoftware không kiểm soát được các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba này, bạn đồng ý và chấp nhận rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về tính sẵn có của các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba này. Hơn nữa, TheSoftware không xác nhận và không chịu trách nhiệm hay bồi thường cho bất kỳ số điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc các vật liệu khác có sẵn trên hoặc từ các trang web hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba này, hoặc về bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

QUYỀN RIÊNG TƯ/THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Việc sử dụng trang web, và tất cả các bình luận, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi qua trang web hoặc liên quan đến trang web, đều tuân thủ chính sách riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền sử dụng tất cả thông tin về việc bạn sử dụng trang web, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác do bạn cung cấp, tuân theo các điều khoản trong chính sách riêng tư của chúng tôi. Để xem chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng nhấp vào Đây.

Bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng TheSoftware hay không, nhằm gây hại, phá hủy, can thiệp, tàn phá và/hoặc làm cản trở hoạt động của Trang web là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ kiên quyết theo đuổi bất kỳ biện pháp nào liên quan đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức đã vi phạm tới mức tối đa cho phép theo luật pháp và công lý.